Formål

Formålet med den børnepsykologiske undersøgelse er at afdække barnets kognitive udvikling og funktionsniveau, dets følelsesmæssige og sociale udvikling samt psykiske ressourcer, med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.

Det kan være relevant med en børnepsykologisk undersøgelse, hvis barnet ikke trives eller udvikler sig i samme takt som jævnaldrende.

Beskrivelse af forløbet

En børnepsykologisk undersøgelse vil typisk starte med et opstartsmøde med sagsbehandler og barnets forældre, for at drøfte barnets problemstilling. Familien bliver på dette møde endvidere informeret om undersøgelsens forløb og omfang.

Der vil herefter blive foretaget anamnese sammen med barnets forældre. Denne vil indeholde en beskrivelse af barnet og dets opvækst. I undersøgelsen vil der også indgå samtaler med eller observationer af barnet, afhængigt af barnets alder og udviklingsniveau.

Der vil dernæst typisk blive foretaget psykologisk testning med barnet, hvilket vil blive tilrettelagt efter barnets problemstilling samt alder. Dette indeholder som regel en kognitiv test, afdækning af barnets sociale kompetencer og beskrivelse af barnets eksekutive funktioner. Der gøres her bl.a. brug af WISC-IV, BRIEF, BECK Youth-inventories, SRS, DPU.

Når rapporten er udfærdiget, vil der blive afholdt et tilbageleveringsmøde med forældre, sagsbehandler og eventuelt barnet, afhængigt af dets alder. På dette møde fremlægges undersøgelsens vurderinger og konklusioner. Undersøgelsen udfærdiges således, at sagsbehandleren kan træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal iværksættes for barnet.