Formål

Psykologhus Nord udfører forældrekompetenceundersøgelser for kommuner, i tilfælde hvor der er alvorlig tvivl om børns trivsel. En forældrekompetenceundersøgelse iværksættes typisk, når kommunen har behov for en psykologfaglig undersøgelse og vurdering, for at afgøre, hvilken foranstaltning der kan være behov for, i forhold til familien.

Forældrekompetenceundersøgelsen foretages i henhold til Serviceloven, og er et supplement til den børnefaglige undersøgelse. Forældrekompetenceundersøgelsen udarbejdes i henhold til Socialministeriets Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Beskrivelse af forløbet

En forældrekompetenceundersøgelse vil typisk starte med et opstartsmøde med forældre og familiens sagsbehandler, hvor undersøgelsens forløb og omfang beskrives.

Der vil herefter blive foretaget anamnese med forældrene. Denne vil indeholde et AAI-interview omkring forældrenes egen barndom og opvækst. Der kan derudover indgå samtale omkring forældrerollen og graviditet. I forløbet vil forældrenes mentaliseringsevne samt tilknytningserfaringer vurderes, og indgå i undersøgelsen.

Der vil dernæst blive foretaget psykologisk testning med forældrene.  Denne vil som regel bestå af en kognitiv test med anvendelse af WAIS-IV. Hvis de kognitive og sproglige ressourcer er til det, vil der endvidere blive foretaget en personlighedstest med PAI. Der kan afhængigt af den aktuelle problemstilling suppleres med yderligere testmateriale.

Der vil desuden indgå observationer af samspillet i familien. Observationerne vil tage udgangspunkt i familiens dagligdag og vil som hovedregel foregå i familiens eget hjem. Der vil desuden blive foretaget strukturerede samspilsobservationer, ud fra observationsmetoden MIM.

Afhængig af barnets alder, vil der også foretages samtale samt psykologisk testning af barnet, hvilket tilrettelægges efter dets alder. Der gøres her bl.a. brug af WISC-IV, BRIEF, BECK Youth-inventories, DPU.

Der vil i undersøgelsen inddrages sagsakter, som skønnes relevante i forhold til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelsen.

Når rapporten er udfærdiget, vil der blive afholdt et tilbageleveringsmøde. På dette møde fremlægges undersøgelsens vurderinger og konklusioner.

Forældrekompetenceundersøgelsen udarbejdes af to psykologer. Dette grundet undersøgelsens kompleksitet og indgribende karakter.