Formål

En psykologisk undersøgelse af voksne har til formål at beskrive den enkelte persons ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder i relation til den konkrete problemstilling, samt pege på en eventuel fremtidig indsats. Undersøgelsen kan bidrage til kortlægning af personens kognitive funktionsniveau, personlighedsstruktur, adfærd samt psykiske tilstand. Undersøgelsen kan desuden pege på behov for yderligere undersøgelse og diagnosticering af psykopatologi.

Beskrivelse af forløbet

En psykologisk undersøgelse vil typisk starte med et opstartsmøde med sagsbehandler og klienten. Klienten bliver på dette møde informeret om undersøgelsens forløb og omfang.

Der vil herefter blive foretaget anamnese, herunder beskrivelse af klientens liv og opvækst. I undersøgelsen vil der også indgå samtaler med klienten omkring den aktuelle problemstilling.

Der vil blive foretaget psykologisk testning med klienten. Denne indeholder som regel en kognitiv test med anvendelse af WAIS-IV samt personlighedstest, herunder PAI. Der kan afhængigt af den aktuelle problemstilling suppleres med yderligere testmateriale.

Når rapporten er udfærdiget, vil der blive afholdt et tilbageleveringsmøde med klienten og sagsbehandler. Her fremlægges undersøgelsens vurderinger og konklusioner. Undersøgelsen udfærdiges således, at sagsbehandleren kan træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal iværksættes for klienten.